Born from sugarcane

週刊レキオに掲載されました。

2023年4月発行の週刊レキオにて掲載いただきました。